Onze kernpunten

Door samenwerking over generaties en grenzen heen te bevorderen, vormen wij een Europees verhaal van positieve politiek. Onze aanpak overstijgt nationale grenzen, omdat we inspiratie putten uit de beste Europese praktijken, waaronder de fietsinfrastructuur van Utrecht, de stadsplanning van Barcelona en het model voor betaalbare huisvesting van Wenen.

Ontdek onze kernpunten hieronder.

Onze kernpunten

Mobiliteit & Infrastructuur

Volter riding a bike with a flag saying

Openbaar vervoer

 • De Belgische Spoorwegrenaissance: Oplossen van spoorweg-knelpunten en ontwikkelen van tramnetwerken in kleine en middelgrote steden

 • Betaalbaar ongelimiteerd toegang tot treinvervoer voor €250,- per jaar

 • Nachtnet in België: Een 24/7 verbinding tussen de grotere steden, naar het voorbeeld van de Nederlandse Randstad

 • Uitbreiding van het Europees hogesnelheidsnetwerk en internationale slaaptreinen

Slimme & duurzame mobiliteit

 • Voetgangers- en fietsinfrastructuur van hoge kwaliteit, naar het voorbeeld van Utrecht

 • Congestie-tax op autoverkeer binnen steden met een robuust tramnetwerk

Ruimtelijke planning

 • Betaalbaar woonbeleid zoals in Wenen, zeker ook voor jonge mensen

 • Duurzame ruimtelijke planning: Realisatie van WHO-doelstellingen voor luchtkwaliteit, groene ruimtes en lichamelijke activiteit

Overige infrastructuur

 • 100% 4G-dekking en 75% 5G-dekking in België tegen 2030

 • Verbeterde waterinfrastructuur en verminderde oppervlakteverharding om droogte en overstromingen te voorkomen

Ben je fan van onze plannen?

Economie & Belasting­rechtvaardigheid

Euro logo in Frankfurt

Taxshift

 • Stimuleren van werken: Een substantiële verhoging van de belastingvrije som en de werkbonus

 • Financiering van de taxshift met vermogenswinstbelasting op grote vermogens

 • Verschuiving belastingdruk van arbeid naar milieubelastende en ongezonde praktijken, zoals het afbouwen van fiscale voordelen op salariswagens

 • Hervorming BTW: Een 0%-tarief op gezonde voeding, sport en groene mobiliteit & een 25%-tarief op tabak, sterke drank en ongezonde voeding

Eerlijke belastingen

 • Verhoogde inspanningen ter bestrijding van corruptie, belastingfraude, belastingontduiking en sociale fraude

 • Een variabele vennootschapsbelasting van 15-35% (ipv 20-25%), gebaseerd op prestaties zoals werkgelegenheid, klimaatneutraliteit en menselijke gezondheid (ESG)

 • Verminderde belastingdruk voor alleenstaanden, bijvoorbeeld door het afschaffen van het huwelijks-coëfficient

Toekomst van het werken

 • Pilootprojecten voor een vierdaagse werkweek zoals in Ierland

Circulaire economie

 • Voordelige en betrouwbare leningen voor ondernemingen in de circulaire economie, gedekt door de overheid

Ben je fan van onze plannen?

Energietransitie & Klimaat

Hands carrying earth in nature

Klimaatneutraal in 2040

 • Het realiseren van de Parijs-akkoord doelstellingen door de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen in alle sectoren, waaronder transport, residentiële verwarming, industrie en landbouw

Biodiversiteit & Landbouw

 • Omarm natuurlijke koolstofputten zoals bosgebieden en implementeer fiscale prikkels ter bevordering van duurzame landbouwpraktijken, zoals permacultuur, regeneratieve landbouw en syntropische landbouw.

Energietransitie

 • Houd zoveel mogelijk bestaande kernreactoren open, zolang dit technologisch haalbaar en veilig is.

 • De wet intrekken die toekomstige kernenergie verbiedt

 • Meer zonne- en windenergie, met name op plaatsen waar ruimte efficiënt benut kan worden

 • Een beter geïntegreerd energienetwerk voor België binnen de EU

Ben je fan van onze plannen?

Onderwijs & Gelijke kansen

Library in Ireland

Onderwijs

 • Gelijke leermogelijkheden in het onderwijs

 • Gratis gezonde lunchmaaltijden op school

 • Gratis voor- en naschoolse kinderopvang

 • Stimuleren van levenslang leren, door betere voorlichting van de mogelijkheden en meer betaald verlof voor deelnemende werknemers

 • Het bevorderen van samenwerking tussen koepels, met als doel afschaffing en kostenbesparing door efficiëntieverbeteringen

 • De positie van leerkrachten in hun beroep versterken

Gelijke kansen

 • Een inclusieve samenleving als essentieel fundament voor een gezonde Belgische democratie, inclusief breed toegankelijke openbare dienstverlening voor iedereen

 • Het aanpakken van ongelijkheid in zowel beleidsvorming als in alle facetten van het leven, door onder andere invoering van praktijktesten

Ben je fan van onze plannen?

EU & Burgerparticipatie

Traffic sign with

Europese samenwerking

 • Strategische uitbreiding van EU bevoegdheden

 • Afschaffing van het vetorecht in de Europese Raad

 • Uitbouw van een krachtige gezamenlijke Europese defensiemacht

Burgerparticipatie

 • Experimenteer met burgerberaden, bijvoorbeeld op het lokale niveau

 • Petitierecht in het Vlaams en Waals Gewest

Electorale hervorming

 • Invoering van allesomvattende kieskringen:

 • Eén gewestelijke kieskring voor elke gewestelijke verkiezing (één Vlaamse kieskring & één Waalse kieskring)

 • Eén federale kieskring voor de Belgische federale verkiezingen

 • Transnationale kieslijsten voor de Europese verkiezingen

Ben je fan van onze plannen?